top of page

Algemene Voorwaarden Plek voor Gesprek 

Per 1-1-2023

Plek voor Gesprek, gevestigd aan Buizerd 23, 4617JL Bergen op Zoom, is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: 80087027

Contactgegevens:

E-mail: wouter@plekvoorgesprek.nl

Website: www.plekvoorgesprek.nl

 

TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie, interactie of samenwerking met Plek voor Gesprek. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze in een wederzijds ondertekend contract zijn opgenomen.

 

OVEREENKOMST

Er is sprake van een overeenkomst wanneer u met Plek voor Gesprek mondeling of schriftelijk overeenkomt dat er een dienst of product geleverd wordt door Plek voor Gesprek aan u of door u aan Plek voor Gesprek. Plek voor Gesprek en u worden verder in deze algemene voorwaarden benoemd als 'de partijen'. Wanneer het enkel over u gaat, dan wordt dit benoemd als 'de afnemer'.

 

Indien de overeenkomst tussen de partijen niet op de afgesproken tijd en datum kan worden voldaan, dan wordt daar tussen de partijen tijdig over gecommuniceerd. Indien dit mogelijk is ten minste 24 uur van tevoren. Indien er sprake is van overmacht, wordt er zo spoedig mogelijk na het constateren van de overmacht contact opgenomen tussen de partijen. 

Indien een afspraak tussen de partijen niet door kan gaan, dan is dat reden voor verzetting en niet voor afzegging van de dienstverlening. Indien verzetten niet mogelijk is en de reden van de verzetting ligt niet bij Plek voor Gesprek, dan blijft de afnemer verplicht tot betaling van de afgesproken som.

 

Wanneer er sprake is van meer dan een eenmalige dienstverlening, dan wordt er een separaat contract opgesteld om de onderlinge afspraken vast te leggen.  

UITVOERING

De werkzaamheden van Plek voor Gesprek worden in principe uitgevoerd door de eigenaar, Wouter Melkert. Dit kan echter afwijken indien dit nodig is voor de laten doorgaan van de dienstverlening. Hierin wordt dan passende vervanging geleverd. 

 

Indien Wouter Melkert langdurig niet instaat is om de afgesproken dienstverlening uit te voeren, dan zal hij een uiterste inspanning doen om vervanging te regelen voor maximaal hetzelfde tarief. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan heeft Plek voor Gesprek het recht om de overeenkomst te annuleren. Eventueel al geleverde diensten dienen dan nog wel betaald te worden. 

BETALING

De levering van diensten van Plek voor Gesprek zijn altijd op factuur. In geval van de levering van producten, wordt alleen een factuur verstrekt aan zakelijke afnemers. Plek voor Gesprek rekent een betaaltermijn van 14 dagen. Indien de factuur na 14 dagen nog niet betaald is, dan houdt Plek voor Gesprek zich het recht voor om een herinnering te sturen en daarop administratiekosten van €45,- in rekening te brengen. Indien na de eerste herinnering niet binnen 7 dagen alsnog betaald is, houdt Plek voor Gesprek zich het recht voor om de vordering over te dragen aan een incassobureau. 

LEVERING VAN DIENSTEN

De diensten van Plek voor Gesprek vallen binnen de categorie Coaching en Organisatieadvies. Voor het leveren van een eenmalige dienst worden via mail of een ander digitaal medium afspraken gemaakt voor de omstandigheden en de betaling. Op dergelijke diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

LEVERING VAN PRODUCTEN

Plek voor Gesprek levert naast diensten ook producten in de vorm van boeken. Op de website van Plek voor Gesprek kunnen deze boeken besteld worden. Na bestelling heeft Plek voor Gesprek een leveringsverplichting en de bestellende partij een betalingsverplichting. Voor consumenten wordt geen losse factuur verstrekt en zijn de genoemde prijzen inclusief BTW. Indien de bestellende partij een zakelijke bestelling doet, dan dient deze dit aan te geven, zijn de prijzen exclusief BTW en wordt er een factuur verstrekt. Verzending van de boeken vindt pas plaats na ontvangst van de betaling. 

Gezien de kleinschaligheid van de boekverkoop en de kwetsbaarheid van boeken op het gebied van beschadiging en hygiëne, kunnen boeken niet retourneert worden en is Plek voor Gesprek ook geen terugbetaling verschuldigd. 

GEHEIMHOUDING

De partijen zijn beiden strikte geheimhouding geboden, omtrent de onderling uitgewisselde informatie en gegevens, in welke vorm dan ook, tenzij er expliciet akkoord is gegeven op het delen van bepaalde informatie met derden. 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Plek voor Gesprek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over de behaalde resultaten of consequenties van de acties van afnemer van de producten of diensten. Ongeacht of deze voortkomen uit een advies, geschreven of mondeling, door Plek voor Gesprek. Geen enkel advies, suggestie of coaching van Plek voor Gesprek mag als bindend, sturend of leidend worden beschouwd door de afnemer. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd volledig bij de afnemer.

Veel van de dienstverlening van Plek voor Gesprek vindt plaats op locaties in de natuur. De afnemer is hiervan op de hoogte en weet welke risico's hier eventueel bij horen. Hierbij moet in ieder geval gedacht worden aan het beschadigd, vies of vermist raken van alle spullen en kleding die de afnemer bij zich heeft. Daarnaast draagt de afnemer zorg voor passende kleding en schoeisel die horen bij de omstandigheden van de omgeving en het weer. 

Plek voor Gesprek is niet aansprakelijk voor eventuele kwetsuren en daaruit voorvloeiende schade die kunnen ontstaan door aanwezigheid op natuurlijke locaties. Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend aan, verzwikkingen, verstuikingen, vallen, breuken, kneuzingen, verwondingen, vallen, stoten en eventuele gevolgen van het in aanraking komen met weersomstandigheden, dieren en/of planten. 

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

VERNIEUWING

Plek voor Gesprek behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden 1 maal per jaar te vernieuwen.

GESCHILLEN

Eventuele geschillen worden zoveel mogelijk opgelost door onderling gesprek tussen de partijen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan gekozen worden om de rechter het geschil te laten beslechten. 

bottom of page