top of page

Privacyverklaring Plek voor Gesprek

Plek voor Gesprek, gevestigd aan Buizerd 23, 4617JL Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Plek voor Gesprek is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: 80087027

 

Contactgegevens:

E-mail: wouter@plekvoorgesprek.nl

Website: www.plekvoorgesprek.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Plek voor Gesprek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens die je hebt ingevuld in het bestelformulier voor boeken, op de website.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van minderjarigen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wouter@plekvoorgesprek.nl, dan verwijderen wij, indien dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen en/of bewaartermijnen, deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Plek voor Gesprek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Facturatie en/of financiële administratie

 • Je bestelling van boeken op te kunnen sturen en factureren

 • Je op de hoogte te stellen van ons programma-aanbod

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Plek voor Gesprek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plek voor Gesprek) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Plek voor Gesprek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Plek voor Gesprek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gebruikmaking van externe gegevensverwerkers, het inhuren van externen voor het uitvoeren van een deel van het programma, het huren van een externe locatie of vanwege veiligheidsredenen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Plek voor Gesprek gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plek voor Gesprek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wouter@plekvoorgesprek.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan nemen wij telefonisch contact op met het bij ons bekende nummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Plek voor Gesprek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

DOORKLIKKEN

Indien je vanuit de website van Plek voor Gesprek doorklikt naar andere websites of diensten, dan verlaat je het domein waar Plek voor Gesprek invloed op heeft. Plek voor Gesprek draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop andere partijen hun data verwerking regelen, vastleggen of laten voldoen aan de privacywetgeving. 

INVLOED OP TOEKOMSTIGE DIENSTVERLENING

Indien er een contract of afspraak ligt waarvoor het hebben van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering, dan kan het verzoeken tot verwijderen of intrekken van jouw gegevens gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot het uitvoeren van de opdracht of bestelling. In dit geval houdt Plek voor Gesprek zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten of geheel te staken, maar blijft de betalingsverplichting wel in stand. De eventuele gegevens die nodig zijn om een factuur op te maken of te innen kunnen daarom dan ook niet verwijderd worden. Korter gezegd, wij accepteren een beroep op de privacywetgeving niet als een methode om onder contractuele verplichtingen uit te komen. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Plek voor Gesprek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via wouter@plekvoorgesprek.nl

bottom of page